Green deal ‘Nieu­we ste­de­lij­ke natuur’ in wor­ding

NL Green­la­bel werkt samen met de VNG, Plat­form 31, De Vlin­der­stich­ting en het Minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken aan de Green Deal “Nieu­we ste­de­lij­ke natuur”.  Het voor­ne­men is om deze deal in de zomer van 2015 te slui­ten.  De samen­wer­kings­part­ners  heb­ben als ambi­tie duur­za­me ste­de­lij­ke natuur te cre­ë­ren met meer­waar­de voor de bio­di­ver­si­teit. Dit pro­ject gaat […]

14 juni Nati­o­na­le Vlin­der­dag

Vlin­ders horen erbij, in tuin, plant­soen en park zowel als in de ‘wil­de’ natuur. Toch zagen we in Neder­land de laat­ste jaren steeds min­der van die vro­lij­ke flad­de­raars. Geluk­kig zien we tegen­woor­dig steeds meer aan­dacht voor het ver­band tus­sen gezon­de plan­ten en gezon­de die­ren. De Vlin­der­stich­ting (www.vlinderstichting.nl) doet wat dat betreft goed werk. Het­zelf­de geldt […]