Woning­bouw­cor­po­ra­tie Groen­rand­Wo­nen levert bij­dra­ge aan groe­ne vinex­wijk Vleu­ter­wei­de

Onlangs nam de gemeen­te Utrecht hand­te­ke­nin­gen van bewo­ners in ont­vangst voor een groe­ne­re vinex­wijk Vleu­ter­wei­de. Inmid­dels is de eer­ste con­cre­te steun voor de bewo­ners­groep bin­nen. Woning­bouw­cor­po­ra­tie Groen­rand­Wo­nen heeft een  — nog nader vast te stel­len – bij­dra­ge uit hun leef­baar­heids­fonds toe­ge­zegd. Dit meldt het AD Utrecht. De ini­ti­a­tief­groep ver­za­mel­de de hand­te­ke­nin­gen, omdat de wijk kaal […]

Bewo­ners Vleu­ter­wei­de wil­len groe­ne wijk

Op 30 augus­tus 2010 nam wet­hou­der Frits Lint­mei­er van de gemeen­te Utrecht, namens wet­hou­der Mir­jam de Rijk, op fees­te­lij­ke wij­ze hand­te­ke­nin­gen van bewo­ners en vele aan­be­ve­lings­brie­ven van scho­len, kin­der­dag­ver­blij­ven en mili­eu­or­ga­ni­sa­ties in ont­vangst voor de groe­ne­re vinex­wijk Vleu­ter­wei­de. De ini­ti­a­tief­groep ver­za­mel­de de hand­te­ke­nin­gen, omdat de wijk kaal en mono­toon is inge­richt wat betreft het groen. […]