Berichten

De website Natuurbericht.be leidt uit enkele cases in Vlamingen af dat de waarde van ecosysteemdiensten geschat wordt op €15.000 per hectare voor rivierherstelprojecten, terwijl dit voor kleine natuurgebieden nabij verstedelijkte gebieden oploopt tot €90.000 per hectare per jaar.

De online rekentool ‘natuurwaardeverkenner’ – waarmee bovenstaande berekeningen zijn gemaakt – is een gemeenschappelijk product van Vlaamse departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), onderzoeksinstelling VITO en de Universiteit Antwerpen. Ze beoogt het rekenwerk bij het kwantificeren en waarderen van ecosysteemdiensten in concrete toepassingen te vergemakkelijken. Het is ook een handig instrument voor het bepalen van de meest geschikte locatie en inrichting van een natuurlandschap.

Gratis ter beschikking
De Vlaamse overheid stelt de natuurwaardeverkenner gratis ter beschikking van iedereen die de economische waarde van de ecosysteemdiensten voor een bepaald natuurlandschap in Vlaanderen wil inschatten. Onder meer voor milieuambtenaren, natuurbeheerders en planners kan het een nuttig instrument zijn.

Economische waarde
De organisaties die de tool ontwikkeld hebben, benadrukken dat de natuurwaardeverkenner slechts de economische waarde van een beperkt aantal ecosysteemdiensten kan inschatten. Een natuurlandschap kan nog talrijke andere ecosysteemdiensten leveren die niet in de rekentool zijn opgenomen zoals de levering van productiediensten als hout of de bescherming tegen erosie.

Toepassing
Toegepast op het Hoegaardse valleigebied raamt de rekentool de waarde van de ecosysteemdiensten op €13 à 14 miljoen per jaar. De belevings- en bestaanswaarde voor mensen heeft hierin het grootste aandeel, namelijk €8,6 miljoen per jaar. De natuurlijke waterzuivering door verwijdering van nutriënten wordt gewaardeerd op €4,6 miljoen per jaar. De bijdrage van het gebied aan klimaatregulatie en verbetering van de luchtkwaliteit zijn kleiner. “Waterberging en erosiebestrijding zijn ook belangrijke ecosysteemdiensten van dit gebied, maar deze kunnen niet berekend worden met de natuurwaardeverkenner en zijn dus niet inbegrepen”, verduidelijkt Natuurbericht.be.

Verdere verbetering
Via een continue samenwerking met het studieconsortium (VITO en Universiteit Antwerpen), het Agentschap voor Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek werkt LNE aan de verdere verbetering van de natuurwaardeverkenner. Een eerste verbeterde versie wordt verwacht in maart 2012 en een volledige update in het voorjaar van 2013.

Meer info: Natuurwaardeverkenner »

Bron:
VILT

Bedrijven, landbouwers, bewoners en overheidsdiensten willen de komende jaren de Vlaamse Kanaalzone vergroenen om zo de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. De betrokken partijen ondertekenden in juli het convenant Groen Raamwerk en het ECO2charter.

De voorbije jaren groeide de Gentse haven sterk, met name langs het kanaal Gent-Terneuzen.

Hierdoor dreigde de leefkwaliteit in de kanaaldorpen (Desteldonk, Rieme en Doornzele)  te verminderen. Om de leefbaarheid op langere termijn te garanderen, worden overgangszones tussen de economische zones en de woonkernen ingericht als bos-, park-, natuur- en landbouwgebied. Na realisatie vervullen deze groene ruimten een bufferende functie, zowel visueel als door de filtering van geluid en fijn stof.

De natuur-, bos- en parkzones zullen in hoofdzaak door de overheid worden ingericht. Daarnaast zijn achttien landbouwers bereid de randen van hun percelen te voorzien van bomenrijen, houtkanten en heggen, die ze ook zelf gaan onderhouden. In ruil daarvoor krijgen ze een vergoeding.

Lees ook bericht in de PZC of het persbericht.

 

In midden-Mongolië, een autonoom gebied in het noorden van China, zullen naar schatting 10.000 populieren geplant worden. Zo wil Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege  het Belgisch paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Shanghai CO2-neutraal maken. Dit project zal 52.000 euro kosten.

De populieren zullen aangeplant worden op verwoestijnde grond in midden-Mongolië. Elke aangeplante boom zal op tien jaar tijd 250 kg CO2 opnemen. Zo zou het Belgische paviljoen al na vijf jaar CO2-neutraal zijn, berekende Jean-Pierre Heirman, hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). Sinds april zijn al 5.000 bomen geplant. Volgend jaar volgt de rest.

Lees het volledige bericht »

Bron:
HLN Milieu