Vlaam­se natuur is €15.000 tot € 90.000 per hec­ta­re waard

De web­si­te Natuurbericht.be leidt uit enke­le cases in Vla­min­gen af dat de waar­de van eco­sys­teem­dien­sten geschat wordt op €15.000 per hec­ta­re voor rivier­her­stel­pro­jec­ten, ter­wijl dit voor klei­ne natuur­ge­bie­den nabij ver­ste­de­lijk­te gebie­den oploopt tot €90.000 per hec­ta­re per jaar. De onli­ne reken­tool ‘natuur­waar­de­ver­ken­ner’ — waar­mee boven­staan­de bere­ke­nin­gen zijn gemaakt — is een gemeen­schap­pe­lijk pro­duct van Vlaam­se […]

Groe­ne­re Gent­se haven ver­be­tert de leef­baar­heid in Vlaam­se kanaal­dor­pen

Bedrij­ven, land­bou­wers, bewo­ners en over­heids­dien­sten wil­len de komen­de jaren de Vlaam­se Kanaal­zo­ne ver­groe­nen om zo de leef­baar­heid in de dor­pen te ver­be­te­ren. De betrok­ken par­tij­en onder­te­ken­den in juli het con­ve­nant Groen Raam­werk en het ECO2charter. De voor­bije jaren groei­de de Gent­se haven sterk, met name langs het kanaal Gent-Ter­­neu­­zen. Hier­door dreig­de de leef­kwa­li­teit in de […]

10.000 bomen voor Vlaam­se CO2-uit­stoot op World Expo Shang­hai

In mid­­den-Mon­­go­­lië, een auto­noom gebied in het noor­den van Chi­na, zul­len naar schat­ting 10.000 popu­lie­ren geplant wor­den. Zo wil Vlaams minis­ter van leef­mi­li­eu Joke Schau­vlie­ge  het Bel­gisch pavil­joen op de Wereld­ten­toon­stel­ling in Shang­hai CO2-neu­traal maken. Dit pro­ject zal 52.000 euro kos­ten. De popu­lie­ren zul­len aan­ge­plant wor­den op ver­woes­tijn­de grond in mid­­den-Mon­­go­­lië. Elke aan­ge­plan­te boom zal […]