Bewo­ners Nun­speet vin­den open­baar groen belang­rijk

Een woon­wijk wordt leef­baar­der met kwa­li­ta­tief goed open­baar groen,voldoende par­keer­plaat­sen en uit­da­gen­de speel­plek­ken. Daar hech­ten de bewo­ners van Nun­speet veel waar­de aan. De wen­sen zijn door de gemeen­te geho­no­reerd en ver­pakt in een inte­gra­le wijkaan­pak. Het start­schot voor de uit­voe­ring werd gis­ter­mid­dag gege­ven door wet­hou­der Edward van der Geest en de direc­teur van woon­stich­ting Omnia […]

Jon­ge­ren vin­den natuur saai

Natuur is er om in te spe­len, te spor­ten en om in af te spre­ken met vrien­den, vin­den Neder­land­se jon­ge­ren. Ze waar­de­ren een stads­park dan ook meer dan ver­ruig­de veen­wei­de­ge­bie­den. De Hol­land­se oer­na­tuur is in hun ogen maar saai. Onder jon­ge­re kin­de­ren is boven­dien de inte­res­se in natuur de afge­lo­pen twin­tig jaar sterk afge­no­men. De […]