Groen­Links Barend­recht wil 2.000 bomen plan­ten om groe­ne karak­ter te ver­ster­ken

Groen­Links  Barend­recht wil dat er in de peri­o­de 2010–2014 mini­maal 2.000 bomen geplant wor­den in Barend­recht. De extra bomen ver­ster­ken het groe­ne karak­ter van de gemeen­te. Daar­naast heb­ben bomen een posi­tie­ve invloed op de lucht­kwa­li­teit en de opna­me van CO2. Daar­om geeft Groen­Links Barend­recht zater­dag 1 mei om 11.00 uur het goe­de voor­beeld door het […]

Meer aan­dacht beste­den aan behou­den en ver­ster­ken van groe­ne ruim­te

Een groe­ne stad is een gezon­de stad. Het behou­den en ver­ster­ken van de groe­ne ruim­te ver­dient meer aan­dacht. De stad wordt daar mooi­er van en groen is belang­rijk voor ons dage­lijk­se wel­zijn. Dit meldt Groen­Links Amster­dam op haar web­si­te. Groen­ge­bie­den zijn nodig om te kun­nen ont­span­nen, spe­len, lui­e­ren, wan­de­len en spor­ten. Groen in de direc­te […]