Zout­ge­voe­lig­heids­lijst van straat­be­plan­tin­gen ver­sche­nen

Straat­be­plan­tin­gen kun­nen niet alle­maal even goed tegen strooi­zout. Bin­nen­kort zal de scha­de zicht­baar wor­den, na de strooi­beur­ten die in febru­a­ri nodig waren. Bla­de­ren wor­den bruin en de groei laat te wen­sen over. Ook aan de kust bepaalt de gevoe­lig­heid voor zou­te zee­wind wel­ke plan­ten het er goed doen. Toch is een goe­de plant­keu­ze ook voor […]

Nieu­we bro­chu­re over bio­di­ver­si­teit in tuin en plant­soen ver­sche­nen

Tij­dens het op 21 okto­ber gehou­den sym­po­si­um ‘Bevorderen dracht­plan­ten in tuin en plant­soen’  bij Heli­con Oplei­din­gen in Nij­me­gen werd de nieu­we bro­chu­re ‘Biodiversiteit in tuin en plant­soen’ gepre­sen­teerd. De bro­chu­re is geschre­ven door Mar­co Hoff­man van Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving en wordt uit­ge­ge­ven door Plant Publi­ci­ty Hol­land. De bro­chu­re geeft voor­beel­den om groen­voor­zie­ners en beleids­ma­kers […]

Nieu­we edi­tie Bomen en wet ver­sche­nen

Bomen en wet is al 30 jaar het stan­daard­werk op het gebied van wet­ge­ving en recht­spraak over bomen. Deze zes­de geheel her­zie­ne edi­tie behan­delt de ver­an­de­rin­gen in wet- en regel­ge­ving en de ont­wik­ke­lin­gen in de recht­spraak. De nieu­we edi­tie gaat in op de intro­duc­tie van de omge­vings­ver­gun­ning en de ver­nieuw­de wet op de ruim­te­lij­ke orde­ning. […]