Zout­ge­voe­lig­heids­lijst van straat­be­plan­tin­gen ver­sche­nen

Straat­be­plan­tin­gen kun­nen niet alle­maal even goed tegen strooi­zout. Bin­nen­kort zal de scha­de zicht­baar wor­den, na de strooi­beur­ten die in febru­a­ri nodig waren. Bla­de­ren wor­den bruin en de groei laat te wen­sen over. Ook aan de kust bepaalt de gevoe­lig­heid voor zou­te zee­wind wel­ke plan­ten het er goed doen. Toch is een goe­de plant­keu­ze ook voor pro­fes­si­o­nals moei­lijk, omdat gege­vens over zout­ge­voe­lig­heid slecht te vin­den zijn.

PPO ver­za­mel­de gege­vens over zout­ge­voe­lig­heid uit lite­ra­tuur, in opdracht van het Pro­duct­schap Tuin­bouw. Een lijst met gege­vens over bij­na 1.000 gewas­sen is gra­tis te down­lo­a­den als Excel­be­stand. Er staan bomen, hees­ters, coni­fe­ren en vas­te plan­ten in. De gevoe­lig­heid voor zout via de wor­tels en op het blad ver­schilt soms sterk bin­nen één en dezelf­de plant; indien bekend zijn deze daar­om apart ver­meld.

Down­load hier de zout­ge­voe­lig­heids­lijst »