Nieu­we edi­tie Bomen en wet ver­sche­nen

Bomen en wet is al 30 jaar het stan­daard­werk op het gebied van wet­ge­ving en recht­spraak over bomen. Deze zes­de geheel her­zie­ne edi­tie behan­delt de ver­an­de­rin­gen in wet- en regel­ge­ving en de ont­wik­ke­lin­gen in de recht­spraak.

De nieu­we edi­tie gaat in op de intro­duc­tie van de omge­vings­ver­gun­ning en de ver­nieuw­de wet op de ruim­te­lij­ke orde­ning. Wij­zi­gin­gen in het gemeen­te­lijk kap­ver­bod en zelfs toe­kom­sti­ge wij­zi­gin­gen in de natuur­wet­ge­ving wor­den toe­ge­licht.
Daar­naast lei­den nieu­we rech­ter­lij­ke uit­spra­ken in het bestuurs­recht tot een dui­de­lij­ke afba­ke­ning van wie belang­heb­bend is bij bomen­kap. Of ze dwin­gen gemeen­ten tot een zorg­vul­di­ge moti­ve­ring van een kap­be­sluit.

Meer infor­ma­tie over ‘Bomen en wet’ vindt u hier »

Bron:
De Bomenstich­ting