Duit­se en Neder­land­se ste­den plan­ten groen om fijn stof te ver­min­de­ren

Ven­lo, Nij­me­gen, Kre­feld en Duis­burg onder­zoe­ken geza­men­lijk hoe lucht­ver­vui­ling door doel­ge­rich­te beplan­ting kan wor­den gevan­gen en zo dui­de­lijk kan wor­den ver­min­derd. Daar­bij plaat­sen de ste­den ver­schil­len­de accen­ten. Zo werkt Ven­lo aan een groe­ne fijnstofbarrière. De resul­ta­ten hier­van zul­len ook ten goe­de komen aan de plan­ning van groen­voor­zie­nin­gen in de Duit­se grens­ge­meen­te Kre­feld. Nij­me­gen brengt een […]

Groe­ne ruim­ten ver­min­de­ren ‘gezond­heid kloof’

Een stuk­je groen nabij hui­zen kan de “gezond­heid kloof” tus­sen rijk en arm, ver­la­gen schrij­ven twee Brit­se onder­zoe­kers van de Uni­ver­si­teit van Glas­gow in The Lan­cet. Ze brach­ten de woon­om­ge­ving van 40 mil­joen Brit­ten in ver­band met sterf­te­cij­fers in die gebie­den. Na cor­rec­tie van inko­mens­ver­schil­len over­lij­den in een groe­ne omge­ving min­der men­sen. Zelfs klei­ne par­ken […]