Natuur­punt ver­koopt plant­ma­te­ri­aal om aan­plant van groen in tui­nen te sti­mu­le­ren

Natuur­punt Moer­­vaart-Zuid­le­­de uit het Bel­gi­sche Moer­­be­­ke-Waas orga­ni­seert op 26 novem­ber een ver­koop­ac­tie van boom- en haag­plan­ten. “Op die manier wil­len we het aan­plan­ten van groen in de tui­nen wat stimuleren.” Dit laat perscoördinator Jean-Pier­­re De Ryc­ke aan het Nieuws­blad weten. “Hagen, hout­kan­ten en bomen spe­len een zeer belang­rij­ke rol bij het behoud van de bio­di­ver­si­teit. […]

Schijn­del ver­koopt stuk­jes open­baar groen

De gemeen­te Schijn­del krijgt regel­ma­tig vra­gen van inwo­ners die graag een stuk­je open­baar groen wil­len kopen. Om dit moge­lijk te maken, heeft de gemeen­te hier­voor beleid emaakt. De gemeen­te heeft aan de hand van de ver­koop­cri­te­ria bepaald welk groen zij wil gaan ver­ko­pen. Op de infor­ma­tie­pa­gi­na van de gemeen­te is meer infor­ma­tie te vin­den over […]