Natuur­punt ver­koopt plant­ma­te­ri­aal om aan­plant van groen in tui­nen te sti­mu­le­ren

Natuur­punt Moer­vaart-Zuid­le­de uit het Bel­gi­sche Moer­be­ke-Waas orga­ni­seert op 26 novem­ber een ver­koop­ac­tie van boom- en haag­plan­ten. “Op die manier wil­len we het aan­plan­ten van groen in de tui­nen wat stimuleren.”

Dit laat perscoördinator Jean-Pier­re De Ryc­ke aan het Nieuws­blad weten. “Hagen, hout­kan­ten en bomen spe­len een zeer belang­rij­ke rol bij het behoud van de bio­di­ver­si­teit. Vele zang­vo­gels, zoals mezen, rood­borst­jes en lijs­ters broe­den in hagen en hout­kan­ten, en leven van de insec­ten die daar voorkomen.” De opbrengst van deze boom­plantac­tie wordt vol­le­dig gebruikt voor de aan­koop van natuur­ge­bie­den in eigen regio.

Bro­chu­re ‘Bio­di­ver­si­teit in tuin en plant­soen’
De bro­chu­re ‘Bio­di­ver­si­teit in tuin en plant­soen’ geeft voor­beel­den om groen­voor­zie­ners en beleids­ma­kers bij gemeen­ten te infor­me­ren over hoe de natuur dicht­bij huis kan wor­den gehaald. Daar­naast bevat de bro­chu­re ach­ter­grond­in­for­ma­tie over bio­di­ver­si­teit in de stad en staan er han­di­ge soort­ta­bel­len in van plan­ten die bij­voor­beeld bij­en, vlin­ders of vogels aan­trek­ken. Ook wor­den tips gege­ven over bepaal­de beplan­tings­vor­men en voor­beel­den genoemd van cre­a­tie­ve ini­ti­a­tie­ven van gemeen­ten om bio­di­ver­si­teit te bevor­de­ren. Down­load de bro­chu­re »

Bron:
Nieuws­blad

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.