Berichten

De komende maanden zal door Stichting het Limburgs Landschap in het Weerterbos worden gewerkt aan natuurherstel. Het waterbergend vermogen voor de omgeving wordt hiermee vergroot, waardoor het water beter wordt ‘vastgehouden’ in het bovenste deel van het watersysteem.

In het deelgebied de Grashut, dat agrarisch in gebruik is geweest, zal de voedselrijke bovenlaag worden afgegraven en afgevoerd. Zo ontstaan er weer kansen voor landschap- en natuurherstel. De situatie bij de Grashut wordt nu hersteld tot pakweg 100 jaar geleden en zal weer gaan functioneren als een moeras.

Klimaatbuffer voor toekomst
Het waterbergend vermogen voor de omgeving wordt hiermee vergroot, waardoor het water beter wordt ‘vastgehouden’ in het bovenste deel van het watersysteem. Bij hevige regenval wordt zo voorkomen dat burgers stroomafwaarts met natte voeten komen te zitten. Zo wordt natuurherstel gecombineerd met het (toekomstige) klimaatprobleem en zijn er alleen maar winnaars.

Aan de slag
De werkzaamheden van afgraven en afvoeren van de overtollige voedselrijke grond zal tot juni 2012 gaan duren. Het zand wordt afgevoerd naar de zuidzijde van het Weerterbos en zal hier (tijdelijk) worden opgeslagen. Ook hier is nog een voordeel te halen, de grond gaat namelijk gebruikt worden door ProRail die hier een ecoduct gaat aanleggen over de A2 en de spoorlijn.

Moerasbos
Door het afgraven van de voedselrijke grond ontstaan schrale bodems die zich ontwikkelen tot een natuurlijk landschap van vennen, moeras en heischrale oevers. Daarnaast zullen de oevers weer begroeid raken met wilgen, riet en gagelvegetaties. Op een aantal locaties in het Weerterbos is dit herstel in het verleden al ingezet en de resultaten zijn overweldigend, zoals bij het Koolespeelke.

Bron:
Stichting het Limburgs Landschap

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Op maandag 4 februari om 12.00 uur planten wethouder Mary Fiers en Stadsprins De Gruune (Leon Kerkhofs) samen een boom in de stadstuin bij het Mercadogebouw. Hiermee bevestigen ze hun gezamenlijke ambitie om de groene uitstraling van Eindhoven te vergroten. De boom die geplant gaat worden in de Stadstuin is een Magnolia kobus.

Eindhoven is feitelijk gezien een groene stad. Dit is gebaseerd op een onderzoek van de Raad voor het landelijk gebied. Zij berekenen de oppervlakte groen per woning en vergelijken dat met andere steden. De minimale oppervlakte groen is 75m2 per woning, Eindhoven heeft bijna 100m2 per woning.  Ongeveer 1/3 van de openbare ruimte in Eindhoven is groen. Daarmee is Eindhoven de groenste van de B5 én de groenste van de vijf grootste steden in Nederland.

Meer aandacht
De inwoners van Eindhoven ervaren de stad echter niet voldoende als groen.

Nu vindt een kleine 50% de stad groen, en dat kan hoger, vindt de gemeente. Daarom zal de gemeente in de toekomst meer aandacht vestigen op het groen dat er al in de stad is, en het groen dat er nog bij komt. 

Voorbeeld van groenimpuls
Een mooi voorbeeld van een groenimpuls is de Nachtegaallaan. Dit was een druk bereden weg waar aan beide zijden auto’s werden geparkeerd. Tegelijkertijd is het één van de belangrijkste fietsroutes in Eindhoven. Om deze laan aantrekkelijker te maken voor fietsers en om tegelijkertijd de groene zone in de stad te versterken, wordt de Nachtegaallaan nu onder handen genomen. Voor auto’s is er voortaan alleen eenrichtingsverkeer mogelijk en er is een tweerichtingenfietspad aangelegd aan de kant van de Dommel. Naast het fietspad komt een beukenhaag en met de Boomfeestdag worden 20 bomen geplant. Door de aanleg van oevers naast de Dommel en ‘ecotunnels’ kunnen dieren zich gemakkelijker verplaatsen, waardoor er een ecologische verbindingszone ontstaat.

Nieuwe projecten
Een ander project dat de groene stad versterkt is bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Stadspoorten. De stadsparken fungeren straks als groene schakel tussen de stad en het buitengebied. De Stadspoorten krijgen een informatieve en recreatieve functie.

Groene gevels
Ook het centrum zal een groenimpuls krijgen. Er wordt momenteel bijvoorbeeld onderzocht of groene gevels mogelijk zijn en of er mogelijkheden zijn om op één of meerdere plekken grote bomen te planten.

Bron:
Gemeente Eindhoven