Vergroten waterbergend vermogen in Weerterbos

De komende maanden zal door Stichting het Limburgs Landschap in het Weerterbos worden gewerkt aan natuurherstel. Het waterbergend vermogen voor de omgeving wordt hiermee vergroot, waardoor het water beter wordt ‘vastgehouden’ in het bovenste deel van het watersysteem.

In het deelgebied de Grashut, dat agrarisch in gebruik is geweest, zal de voedselrijke bovenlaag worden afgegraven en afgevoerd. Zo ontstaan er weer kansen voor landschap- en natuurherstel. De situatie bij de Grashut wordt nu hersteld tot pakweg 100 jaar geleden en zal weer gaan functioneren als een moeras.

Klimaatbuffer voor toekomst
Het waterbergend vermogen voor de omgeving wordt hiermee vergroot, waardoor het water beter wordt ‘vastgehouden’ in het bovenste deel van het watersysteem. Bij hevige regenval wordt zo voorkomen dat burgers stroomafwaarts met natte voeten komen te zitten. Zo wordt natuurherstel gecombineerd met het (toekomstige) klimaatprobleem en zijn er alleen maar winnaars.

Aan de slag
De werkzaamheden van afgraven en afvoeren van de overtollige voedselrijke grond zal tot juni 2012 gaan duren. Het zand wordt afgevoerd naar de zuidzijde van het Weerterbos en zal hier (tijdelijk) worden opgeslagen. Ook hier is nog een voordeel te halen, de grond gaat namelijk gebruikt worden door ProRail die hier een ecoduct gaat aanleggen over de A2 en de spoorlijn.

Moerasbos
Door het afgraven van de voedselrijke grond ontstaan schrale bodems die zich ontwikkelen tot een natuurlijk landschap van vennen, moeras en heischrale oevers. Daarnaast zullen de oevers weer begroeid raken met wilgen, riet en gagelvegetaties. Op een aantal locaties in het Weerterbos is dit herstel in het verleden al ingezet en de resultaten zijn overweldigend, zoals bij het Koolespeelke.

Bron:
Stichting het Limburgs Landschap

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.