Ver­gro­ten water­ber­gend ver­mo­gen in Weer­ter­bos

De komen­de maan­den zal door Stich­ting het Lim­burgs Land­schap in het Weer­ter­bos wor­den gewerkt aan natuur­her­stel. Het water­ber­gend ver­mo­gen voor de omge­ving wordt hier­mee ver­groot, waar­door het water beter wordt ‘vastgehouden’ in het boven­ste deel van het water­sys­teem.

In het deel­ge­bied de Gras­hut, dat agra­risch in gebruik is geweest, zal de voed­sel­rij­ke boven­laag wor­den afge­gra­ven en afge­voerd. Zo ont­staan er weer kan­sen voor land­schap- en natuur­her­stel. De situ­a­tie bij de Gras­hut wordt nu her­steld tot pak­weg 100 jaar gele­den en zal weer gaan func­ti­o­ne­ren als een moe­ras.

Kli­maat­buf­fer voor toe­komst
Het water­ber­gend ver­mo­gen voor de omge­ving wordt hier­mee ver­groot, waar­door het water beter wordt ‘vastgehouden’ in het boven­ste deel van het water­sys­teem. Bij hevi­ge regen­val wordt zo voor­ko­men dat bur­gers stroom­af­waarts met nat­te voe­ten komen te zit­ten. Zo wordt natuur­her­stel gecom­bi­neerd met het (toe­kom­sti­ge) kli­maat­pro­bleem en zijn er alleen maar win­naars.

Aan de slag
De werk­zaam­he­den van afgra­ven en afvoe­ren van de over­tol­li­ge voed­sel­rij­ke grond zal tot juni 2012 gaan duren. Het zand wordt afge­voerd naar de zuid­zij­de van het Weer­ter­bos en zal hier (tij­de­lijk) wor­den opge­sla­gen. Ook hier is nog een voor­deel te halen, de grond gaat name­lijk gebruikt wor­den door Pro­Rail die hier een eco­duct gaat aan­leg­gen over de A2 en de spoor­lijn.

Moe­ras­bos
Door het afgra­ven van de voed­sel­rij­ke grond ont­staan schra­le bodems die zich ont­wik­ke­len tot een natuur­lijk land­schap van ven­nen, moe­ras en hei­schra­le oevers. Daar­naast zul­len de oevers weer begroeid raken met wil­gen, riet en gagel­ve­ge­ta­ties. Op een aan­tal loca­ties in het Weer­ter­bos is dit her­stel in het ver­le­den al inge­zet en de resul­ta­ten zijn over­wel­di­gend, zoals bij het Koolespeel­ke.

Bron:
Stich­ting het Lim­burgs Land­schap

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.