Lan­de­lij­ke taxus inza­me­ling­ac­tie tegen kan­ker

Onder het mot­to ‘Ver­groot de hoop, ver­klein de kan­ker’ vindt van 15 juni tot en met 31 augus­tus de nati­o­na­le inza­mel­ac­tie taxus­snoei­sel plaats. Op diver­se pun­ten in Neder­land kan dan taxus­snoei­sel wor­den inge­le­verd. Dit snoei­sel bevat een belang­rij­ke grond­stof voor het maken van genees­mid­de­len waar­mee men tij­dens che­mo­the­ra­pie kan­ker bestrijdt. De Taxus bac­ca­ta is een […]

Hove­niers zame­len taxus­snoei­sel in voor 150 che­mo­k­uren

De VHG-lid­­be­­drij­­ven die deze zomer heb­ben mee­ge­daan aan de actie ‘Ver­groot de Hoop’ heb­ben bij­na 150 kubie­ke meter taxus­snoei­sel ver­za­meld. Daar­mee maken zij even­zo­ve­le che­mo­k­uren moge­lijk voor kan­ker­pa­ti­ën­ten. Boven­dien doneert ini­ti­a­tief­ne­mer Stich­ting Ver­groot de Hoop per inge­za­mel­de kuub een bedrag aan een orga­ni­sa­tie of instel­ling die werkt rond kan­ker­pre­ven­tie, ‑behan­de­ling of ‑bestrij­ding. Deze hoe­veel­heid taxus […]