Tien­daags Boom­feest fes­ti­val start op 14 maart in regio Ven­lo

Regio Ven­lo orga­ni­seert in samen­wer­king met de Nati­o­na­le Boom­feest­dag van 14 tot en met 23 maart het Boom­feest Fes­ti­val. Hoog­te­punt van dit fes­ti­val is de Nati­o­na­le Vie­ring Boom­feest­dag op woens­dag 23 maart. Met het Boom­feest Fes­ti­val wil­len de orga­ni­sa­to­ren kin­de­ren en hun omge­ving op een fees­te­lij­ke, posi­tie­ve manier in aan­ra­king bren­gen met de natuur en […]

Ven­lo krijgt groot­ste groe­ne gevel van Euro­pa

Het nieu­we stads­kan­toor in Ven­lo krijgt de groot­ste groe­ne gevel van Euro­pa. Gis­te­ren werd het voor­lo­pi­ge ont­werp van het gebouw gepre­sen­teerd. Het gebouw dat in het gebied Maas­waard komt, wordt extreem duur­zaam. Ook ver­bruikt het vijf­tig pro­cent min­der ener­gie dan een stan­daard gebouw. Het gebouw is ont­wor­pen door archi­tec­ten­bu­reau Kraaij­van­ger Urbis uit Rotterdam.Het com­plex wordt […]

Regio Ven­lo orga­ni­seert Boom­feest­dag 2011

De Nati­o­na­le Boom­feest­dag vindt in 2011 plaats op het Flo­ri­a­d­e­ter­rein in Ven­lo. De stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag maak­te onlangs bekend dat de regio Ven­lo op 23 maart van dat jaar gast­heer van het eve­ne­ment mag zijn. Het the­ma van de Boom­feest­dag 2011 is ‘Breng smaak in de wereld met bomen’.             […]