Aan­leg groe­ne speel­plek in Veld­ho­ven

Gemeen­te Veld­ho­ven gaat een speel­plek voor kin­de­ren aan­leg­gen op het ter­rein Zeelst. Het moet een voor kin­de­ren uit­da­gen­de speel­plek wor­den in een groe­ne omge­ving. De nadruk moet voor­al lig­gen op de kwa­li­teit van de groe­ne invul­ling, in com­bi­na­tie met een veel­zij­dig speel­toe­stel wat kin­de­ren vol­doen­de uit­da­ging biedt. De speel­plek wordt gro­ter dan de hui­di­ge plek, […]

Veld­ho­ven heeft mil­joe­nen nodig voor het groen

De gemeen­te Veld­ho­ven heeft voor het het onder­houd van plant­soe­nen en het ver­van­gen van bomen tot en met 2013 zo’n € 10 mil­joen nodig. Dit staat in het Groen­be­heer­plan 2009–2013. De Bra­bant­se gemeen­te hecht veel waar­de aan het groen. Zo schrijft de gemeen­te in het groen­be­heer­plan dat groen een onder­deel is van de open­ba­re ruim­te […]