Opge­lucht, groen ver­min­dert fijn­stof Eure­gi­on Semi­nar over de inzet van vege­ta­tie voor lucht­kwa­li­teit

Het besef dat groen een waar­de­vol­le bij­dra­gen is voor de ver­be­te­ring van de lucht­kwa­li­teit in de ste­de­lij­ke omge­ving is aan het groei­en. We besef­fen steeds meer dat we groen nodig heb­ben om onze ste­den leef­baar te hou­den. Dit semi­nar vindt plaats op 15 mei 2007 en is de afslui­ting van het Eure­gio pro­ject ‘Ver­min­de­ring van […]

Ken­nis­do­cu­ment Vege­ta­tie en lucht­kwa­li­teit

Recent is een stu­die afge­rond naar de posi­tie­ve effec­ten van groen op de lucht­kwa­li­teit langs rijks­we­gen. De infor­ma­tie is vast­ge­legd in het ken­nis­do­cu­ment Vege­ta­­tie-Lucht­kwa­­li­­teit en beschrijft de belang­rijk­ste ken­nis op het gebied van model­le­ring van lucht­ver­ont­rei­ni­ging, de wer­king van groen op de lucht­kwa­li­teit, de land­schap­pe­lij­ke inpas­sing van vege­ta­tie langs rijks­we­gen en de rand­voor­waar­den voor het […]