Ken­nis­do­cu­ment Vege­ta­tie en lucht­kwa­li­teit

Recent is een stu­die afge­rond naar de posi­tie­ve effec­ten van groen op de lucht­kwa­li­teit langs rijks­we­gen. De infor­ma­tie is vast­ge­legd in het ken­nis­do­cu­ment Vege­ta­tie-Lucht­kwa­li­teit en beschrijft de belang­rijk­ste ken­nis op het gebied van model­le­ring van lucht­ver­ont­rei­ni­ging, de wer­king van groen op de lucht­kwa­li­teit, de land­schap­pe­lij­ke inpas­sing van vege­ta­tie langs rijks­we­gen en de rand­voor­waar­den voor het uit­voe­ren van een proef­pro­ject. Het effect van groen op ver­be­te­ring van de lucht­kwa­li­teit wordt der­ma­te ste­vig onder­bouwd dat een proef­pro­ject wordt voor­ge­steld om de spe­ci­fie­ke bij­dra­ge te kun­nen vast­stel­len. Het is nu aan de markt om met ideeën te komen voor een proef­pro­ject langs rijks­we­gen.