Het bewe­gings­bank­je maakt de wijk, stad en park bewe­gings­vrien­de­lij­ker

Met het bewe­gings Bank­je, kort­weg BB’tje, wordt de stad, het bedrijfs­ter­rein en het school­plein hip­per en voor­al bewe­gings­vrien­de­lij­ker. De bank­jes zor­gen ervoor dat men­sen elkaar ont­moe­ten, samen gaan trai­nen, elkaar hier­in sti­mu­le­ren, uit­da­gen, infor­me­le ont­moe­tin­gen heb­ben en even­tu­e­le stress kwijt­ra­ken. Daar­naast wordt bij elk bewe­gings Bank­je geke­ken naar de opti­ma­le groen­in­rich­ting. Groen heeft name­lijk een […]

Infor­ma­tie­ve video! Heb­ben we bomen nodig?

Boom­kwe­kers van Green­port Mid­den Bra­bant heb­ben een edu­ca­tie­ve ani­ma­tie­film gelan­ceerd. De film geeft infor­ma­tie over de groe­ne (bomen)kraamkamer rond­om de N65 en laat zien dat met goe­de keu­zes in groen de groot­ste kli­ma­to­lo­gi­sche, eco­no­mi­sche en soci­aal-maat­­schap­pe­­lij­­ke thema’s van van­daag beter opge­lost kun­nen wor­den. De kwe­kers van Green­port Mid­den Bra­bant (www.greenportmb.nl) heb­ben een bij­zon­de­re en onder­hou­den­de […]