Het bewe­gings­bank­je maakt de wijk, stad en park bewe­gings­vrien­de­lij­ker

Met het bewe­gings Bank­je, kort­weg BB’tje, wordt de stad, het bedrijfs­ter­rein en het school­plein hip­per en voor­al bewe­gings­vrien­de­lij­ker. De bank­jes zor­gen ervoor dat men­sen elkaar ont­moe­ten, samen gaan trai­nen, elkaar hier­in sti­mu­le­ren, uit­da­gen, infor­me­le ont­moe­tin­gen heb­ben en even­tu­e­le stress kwijt­ra­ken. Daar­naast wordt bij elk bewe­gings Bank­je geke­ken naar de opti­ma­le groen­in­rich­ting. Groen heeft name­lijk een zeer posi­tie­ve invloed op men­sen. Het zorgt ervoor dat men­sen cre­a­tie­ver, soci­a­ler en actie­ver zijn. Gemeen­ten tonen al een eer­ste inte­res­se in het bank­je omdat hier­mee, op een laag­drem­pe­li­ge manier, gro­te gezond­heids­winst te beha­len is. In Neder­land heeft immers meer dan 50% van de vol­was­se­nen boven de twin­tig jaar last van over­ge­wicht en bij kin­de­ren is dat bij­na 15%.
Op elk bewe­gings Bank­je wordt op een dui­de­lij­ke en over­zich­te­lij­ke manier een aan­tal basis­oe­fe­nin­gen weer­ge­ge­ven die kun­nen wor­den uit­ge­voerd. Deze oefe­nin­gen zijn geschikt voor zowel de erva­ren spor­ter als de begin­ne­ling. Daar­naast wordt bij elk BB’tje de moge­lijk­heid gebo­den een per­so­nal trai­ner in te scha­ke­len, via www.getfitmasterfreddy.nl (het Per­for­menz Insti­tuut), die bij­voor­beeld wijk­be­wo­ners, werk­ne­mers of scho­lie­ren, op vas­te tijd­stip­pen laat trai­nen in de bui­ten­ruim­te met het BB’tje.
Uniek is dat voor elke plaat­sing van het BB’tje een zoge­noem­de Green Life™ Scan wordt gemaakt door de groen­ad­vi­seurs van Van den Oever. Deze scan laat de opti­ma­le groen­in­rich­ting voor de bui­ten­ruim­te zien waar de bank geplaatst wordt. Mar­win Dek­kers, alge­meen direc­teur van Boom­kwe­ke­rij M. van de Oever, vult aan: “Wij hel­pen om de juis­te, duur­zaam gekweek­te boom te kie­zen voor die spe­ci­fie­ke leef­we­reld. Men­sen moe­ten ener­gie krij­gen van hun bewee­gom­ge­ving. Het gaat dan om alle boom- en groe­nei­gen­schap­pen, zoals kli­maat­aan­pas­sing, onder­grond en logi­sche ver­bin­din­gen tus­sen groen en water en niet enkel om het esthe­ti­sche. Daar heb je de spe­ci­a­list voor nodig.”
Het bewe­gings­bank­je is een geza­men­lij­ke inno­va­tie van Boom­kwe­ke­rij M. van den Oever en Grij­sen Park en straat­de­sign. Het is een prach­tig voor­beeld waar bewe­gen, ont­moe­ten, groen genie­ten en recre­ë­ren in samen­ko­men.