Unie­ke samen­wer­king natuur, water­sport en recre­a­tie

Natuur‑, water­sport- en recre­a­tie­or­ga­ni­sa­ties slaan de han­den ineen om het maat­schap­pe­lijk belang te onder­stre­pen van natuur & land­schap. In een geza­men­lij­ke brief aan het nieu­we kabi­net maken zij dui­de­lijk dat een breed gedra­gen natuur­wet nood­za­ke­lijk is om in de toe­komst te komen tot een even­wich­tig natuur­be­leid. Het wets­voor­stel van Staats­se­cre­ta­ris Ble­ker voor een nieu­we natuur­wet […]

Unie­ke tuin met reva­li­da­tie moge­lijk­he­den

Veel men­sen den­ken bij een  zie­ken­huis aan een ste­rie­le omge­ving zon­der groen. Maar dit beeld raakt ach­ter­haald. De tuin bij het cen­trum voor Reu­ma en Reva­li­da­tie in Rot­ter­dam is daar een voor­beeld van. Het is een tuin gewor­den die aan­trek­ke­lijk is voor men­sen met reu­ma, waar hun wen­sen in ver­werkt zijn, die toe­gan­ke­lijk is voor […]