Effec­ten van het (uit)zicht op plan­ten op stress en gezond­heids­in­di­ca­to­ren

Deze bij­dra­ge geeft een over­zicht van de the­o­re­ti­sche ver­kla­rin­gen en weten­schap­pe­lij­ke con­clu­sies betref­fen­de de invloed die visu­e­le erva­rin­gen met plan­ten heb­ben op de mens. Hier­bij wordt de nadruk gelegd op het effect dat het zien van plan­ten heeft op het her­stel­len of gene­zen van stress en op met de gezond­heid samen­han­gen­de indi­ca­to­ren of resul­ta­ten. Zoals […]

Uit­zicht op groen of groen uit zicht?

In dit rap­port staan de resul­ta­ten van een onder­zoek naar de hoe­veel­heid groen die wordt gere­a­li­seerd in nieu­we woon­wij­ken. In het rap­port wordt eerst inge­gaan op het maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche belang van ste­de­lijk groen. Het onder­zoek zelf bestaat uit een ana­ly­se van tien nieu­we bouw­lo­ca­ties die in alle opzich­ten repre­sen­ta­tief zijn. Deze loca­ties zijn door­ge­licht […]