Start uit­voe­ring natuur­com­pen­sa­tie in Eind­ho­ven

In opdracht van Rijks­wa­ter­staat is de twee­de week van janu­a­ri gestart met de uit­voe­ring van maat­re­ge­len voor natuur­com­pen­sa­tie bij De Hogt. Onlangs is de ombouw van het ver­keers­knoop­punt afge­rond. De bij­be­ho­ren­de natuur­com­pen­sa­tie, inrich­ting van 10 hec­ta­re natuur en land­schap in het Dom­mel­dal, wordt in twee fasen uit­ge­voerd. Eerst krij­gen de water­die­ren in de Dom­mel de […]

Vijf nieu­we groe­ne pro­jec­ten Haag­lan­den in uit­voe­ring

De bij­dra­ge voor het Fonds Groen Haag­lan­den door de Haag­lan­­den-gemeen­­ten, maakt de rea­li­sa­tie moge­lijk van nog eens vijf nieu­we groe­ne pro­jec­ten in de regio. Onlangs werd bekend dat ook de vol­gen­de pro­jec­ten kun­nen wor­den uit­ge­voerd: Het bou­wen van een nieu­we recre­a­tie­ve paar­den­stal pas­send bij de boer­de­rij­lo­ca­tie Meij­en­del in Was­se­naar. Bele­vings­rou­te Korft­laan in Delft, door de […]