Lan­ce­ring Toe­kom­sta­gen­da Vrije Tijd en Toe­ris­me

Vrije Tijd en Toe­ris­me ver­vult een gro­te maat­schap­pe­lij­ke func­tie; het draagt bij aan geluk, wel­vaart en een omge­vings­kwa­li­teit die ken­nis­wer­kers en inter­na­ti­o­na­le bedrij­ven aan­trekt. Zon­der samen­wer­king en voort­du­ren­de ver­nieu­wing , gaat die func­tie ver­lo­ren. Daar­om bun­de­len negen orga­ni­sa­ties de krach­ten om te wer­ken aan ‘Gastvrijheid van Wereld­klas­se’. Op 23 novem­ber wordt dit gedach­te­goed gelan­ceerd in […]

Stij­ging eco­no­mi­sche bete­ke­nis toe­ris­me in het Groe­ne Hart

De eco­no­mi­sche bete­ke­nis van toe­ris­me in het Groe­ne Hart is tus­sen 2005 en 2010 met 11% gegroeid. De werk­ge­le­gen­heid in deze sec­tor nam zelfs toe met 15%. Ook is het totaal aan­tal toe­ris­ti­sche over­nach­tin­gen met 4 % geste­gen tot 1,2 mil­joen over­nach­tin­gen. Hier­bij com­pen­seer­de de gro­te stij­ging bij B & B accom­mo­da­ties de daling bij […]