Nieuw tijd­schrift met maan­de­lijks aan­dacht voor De Groe­ne Stad

Het nieu­we tijd­schrift Roots, dat deze maand in de win­kel ligt, laat aller­lei voor­beel­den zien van wat de natuur te bie­den heeft. Een onder­deel van het maga­zi­ne is De Groe­ne Stad. Iede­re maand maakt het blad een groen­por­tret van een Neder­land­se stad. In iede­re stad zoekt de redac­tie de drie mooi­ste stads­par­ken op en die […]

Amster­dams tijd­schrift onder­schrijft het belang van groen

Na jaren van bezui­ni­gin­gen inves­teert de stad weer vol­op in nieu­we par­ken en plant­soe­nen. Nieuw­bouw­wij­ken als IJburg en Over­hoeks in Amster­­dam-Noord wor­den groe­ner dan hun voor­gan­gers. Hoe is die trend­breuk ont­staan? En welk effect heeft een park eigen­lijk op de prij­zen van wonin­gen erom­heen?