Meer ruim­te voor natuur op braak­lig­gen­de bouw­grond

Braak­lig­gen­de grond kan gemak­ke­lijk wor­den gebruikt voor natuur dank­zij de nieu­we rege­ling Tij­de­lij­ke Natuur. De rege­ling zorgt dat onge­bruik­te bouw­grond natuur kan wor­den zon­der dat dit toe­kom­sti­ge bouw­pro­jec­ten tegen­houdt. 40.000 hec­ta­re onge­bruikt ter­rein Staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma: ‘Er ligt in Neder­land zo’n 40.000 hec­ta­re onge­bruikt ter­rein. Met deze rege­ling kan er tij­de­lijk natuur ont­staan op deze plek­ken, […]

Tij­de­lij­ke natuur op braak­lig­gen­de grond in Hoofd­dorp

Park 20|20 in Hoofd­dorp opent moes­tuin en tij­de­lij­ke natuur op braak­lig­gen­de stuk­ken grond   Met de ont­hul­ling van een infor­ma­tie­pa­neel heeft op woens­dag 26 augus­tus de fees­te­lij­ke inge­bruik­na­me plaats­ge­von­den van de tij­de­lijk natuur, moes­tuin en sport­fa­ci­li­tei­ten op Park 20|20, aan de Tau­rusa­ve­nue op Beu­­ken­horst-Zuid in Hoofd­dorp. Op de toe­kom­sti­ge bouw­ka­vels van Park 20|20 is met mede­wer­king van […]