Gemeen­te Hel­len­doorn ver­laagt koop­prijs open­baar groen tij­de­lijk

Het col­le­ge van B&W heeft beslo­ten tot 2013 de ver­koop­prijs van open­baar groen dat voor ver­koop in aan­mer­king komt, te ver­la­gen tot 65,- euro per m2. Deze prijs­ver­la­ging geldt met terug­wer­ken­de kracht van­af 1 maart 2011. Tot dit besluit is het col­le­ge geko­men om een impuls te geven aan het kopen van snip­per­groen. Tot op […]

Oude ijs­baan Deven­ter krijgt tij­de­lijk groe­ne face­lift

Het ter­rein van de Oude IJs­baan aan de Rem­brandt­ka­de in Deven­ter krijgt een groe­ne face­lift. Zater­dag 9 april vindt de aftrap plaats voor de tij­de­lij­ke inrich­ting van het 3000 m² gro­te ter­rein. Er wor­den paden en moes­tui­nen aan­ge­legd en een groot natuur­lijk speel­ter­rein. Voor aan­leg en onder­houd in de komen­de jaren stelt de gemeen­te € […]