Oude ijs­baan Deven­ter krijgt tij­de­lijk groe­ne face­lift

Het ter­rein van de Oude IJs­baan aan de Rem­brandt­ka­de in Deven­ter krijgt een groe­ne face­lift. Zater­dag 9 april vindt de aftrap plaats voor de tij­de­lij­ke inrich­ting van het 3000 m² gro­te ter­rein. Er wor­den paden en moes­tui­nen aan­ge­legd en een groot natuur­lijk speel­ter­rein. Voor aan­leg en onder­houd in de komen­de jaren stelt de gemeen­te € 100.000 ter beschik­king.

Op het al ruim 15 jaar braak­lig­gen­de gebied zou een woon­to­ren komen. Dat plan bleek onhaal­baar door het uit­bre­ken van de cri­sis in de bouw­sec­tor. Het ter­rein krijgt tij­de­lijk een groe­ne en soci­a­le func­tie, in afwach­ting van het aan­trek­ken van de woning­markt.

Gra­tis com­post, zaad en plant­jes
Een pro­ject­groep bestaan­de uit OBB (inge­ni­eurs­bu­reau voor natuur­lijk spe­len), Cam­bio en Tran­si­ti­on Town (TT) Deven­ter gaat er zolang vorm aan geven, samen met omwo­nen­den en ande­re belang­stel­len­den.

Ieder­een kan bij­dra­gen
Ieder­een kan bij­dra­gen aan een mooie plek voor alle leef­tij­den. Acti­vi­tei­ten hier­voor star­ten op zater­dag 9 april. Een mooi moment, want juist die dag is de jaar­lijk­se uit­deel­dag voor gra­tis com­post. Het par­keer­ter­rein naast de Oude IJs­baan is een van de ver­deel­pun­ten voor vijf gra­tis zak­ken per huis­hou­den. De pro­ject­groep nodigt ieder­een uit om één of meer zak­ken daar­van te done­ren aan de Oude IJs­baan. Zo kan daar vrucht­ba­re grond ont­staan voor mooie en groe­ne ini­ti­a­tie­ven. Als bedank­je geeft TT Deven­ter gra­tis zak­jes bloe­men­zaad en (eet­ba­re) plant­jes weg voor in de tuin.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Gemeen­te Deven­ter

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.