Tien pro­cent meer groen in ste­de­lijk gebied bespaart € 95 mil­joen op ziek­te­kos­ten

Er kan jaar­lijks € 95 mil­joen bespaard wor­den op ziek­te­kos­ten bij men­sen met depres­sie en angst­stoor­nis­sen als er in ste­de­lij­ke wij­ken in Neder­land tien pro­cent meer groen komt. Met deze bere­ke­ning komt advies­bu­reau KPMG in opdracht van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie, gis­te­ren tij­dens het Neder­lands Con­gres Volks­ge­zond­heid (NCVGZ) op de Amster­dam­se […]

Tien gemeen­ten din­gen mee naar titel “Groenste stad of dorp van Neder­land 2012”

Tien gemeen­ten zijn geno­mi­neerd voor deel­na­me aan Enten­te Flo­ra­le 2012, de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie voor ste­den en dor­pen. In de cate­go­rie ste­den nemen deel: Amster­dam Zuid (gemeen­te Amster­dam Zuid) Haar­lem Nun­speet Roo­sen­daal Weert In de cate­go­rie dor­pen en klei­ne ste­den (> 15.000 inwo­ners) din­gen mee naar het Goud; Ber­g­e­ijk Val­ken­burg (kern Schin op Geul) Some­ren Wier­den […]

Tien aan­be­ve­lin­gen opge­steld voor de pro­vin­cie Utrecht

De Utrecht­se natuur- en mili­eu­or­ga­ni­sa­ties heb­ben De Tien voor Utrecht! opge­steld. Daar­in zijn tien aan­be­ve­lin­gen opge­no­men waar de pro­vin­cie Utrecht reke­ning mee moet hou­den bij het opstel­len van de nieu­we Pro­vin­ci­a­le Struc­tuur­vi­sie. De aan­be­ve­lin­gen zijn op 6 decem­ber aan­ge­bo­den aan de leden van de Pro­vin­ci­a­le Sta­ten van de pro­vin­cie Utrecht. Een van de speer­pun­ten is […]

Tien mobie­le moe­ra­sei­ken in Hil­le­gom geplaatst

Ter ver­fraai­ing van het straat­beeld in de gemeen­te Hil­le­gom wor­den in de Haven­straat tien mobie­le moe­ra­sei­ken (Quer­cus palus­tris) van vier meter hoog geplaatst. Dit gebeurt op ver­zoek van de bewo­ners die de gemeen­te spe­ci­aal ver­zoch­ten om een meer natuur­lij­ke en groe­ne uit­stra­ling aan de geheel gere­no­veer­de Haven­straat te geven. Er is geko­zen voor het nieu­we […]