Tien mobie­le moe­ra­sei­ken in Hil­le­gom geplaatst

Ter ver­fraai­ing van het straat­beeld in de gemeen­te Hil­le­gom wor­den in de Haven­straat tien mobie­le moe­ra­sei­ken (Quer­cus palus­tris) van vier meter hoog geplaatst. Dit gebeurt op ver­zoek van de bewo­ners die de gemeen­te spe­ci­aal ver­zoch­ten om een meer natuur­lij­ke en groe­ne uit­stra­ling aan de geheel gere­no­veer­de Haven­straat te geven.

Er is geko­zen voor het nieu­we Tree4You-con­cept, omdat er in ver­band met kabels en lei­din­gen in de grond, geen ruim­te is om de bomen in de vol­le grond te plan­ten. De moe­ra­sei­ken zijn cilin­drisch gesnoeid en heb­ben het hele jaar een trans­pa­ran­te aan­blik.

Tree4You — con­cept
Het inno­va­tie­ve groe­ne Tree4You-con­cept bestaat uit ver­plaats­ba­re boom­bak­ken in ver­schil­len­de vor­men waar­on­der een coni­sche.
De bij­zon­de­re boom­bak­ken (TreeSa­fe) zijn gemaakt van recy­cle­baar giet­hars. De mos­groe­ne kleur van de bak­ken voor Hil­le­gom werd geko­zen op basis van de kleur en uit­stra­ling van de bestra­ting en bebou­wing.

Lees hier het vol­le­di­ge pers­be­richt »

Bron:
Tree4You