Groe­ne Agen­da van start!

Groe­ne zie­ken­huisom­ge­ving voor gezon­de­re pati­ën­ten en bezoe­kers en voor gezon­der per­so­neel Vier jaar onder­zoek naar groe­ne inter­ven­ties voor een opti­maal gezond­heids­ef­fect Kli­nisch psy­cho­lo­gen van de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam gaan samen met bureau Natuur­voor­men­sen onder­zoek doen naar de effec­ten van natuur­lijk inge­rich­te, groe­ne omge­vin­gen in en rond­om zie­ken­hui­zen op de gezond­heid en het wel­be­vin­den van pati­ën­ten, […]

Che­mo­the­ra­pie werkt beter in groe­ne omge­ving

Het Hil­ver­sum­se zie­ken­huis Ter­gooi heeft een pri­meur: kan­ker­pa­ti­ën­ten kun­nen er hun che­mo­k­uur onder­gaan in een spe­ci­aal inge­rich­te tuin, de ‘che­mo­t­uin’. Het dag­blad Sten­tor meldt dat naar een idee van inter­­nist-onco­loog Pie­ter van den Berg in de tuin van het zie­ken­huis zit­jes zijn gemaakt. In die groe­ne omge­ving, waar­door stress, angst en onze­ker­heid wor­den ver­laagd, werkt […]