Natuur­or­ga­ni­sa­ties Zuid-Hol­land: pro­vin­cie doet te wei­nig aan tekort aan groen

De pro­vin­cie Zuid-Hol­­land doet te wei­nig om het tekort aan groen op te los­sen. Dat stel­len Natuur­mo­nu­men­ten, Staats­bos­be­heer en het Zuid-Hol­­lands Land­schap in een reac­tie op de visie van het pro­vin­cie­be­stuur op de ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen in Zuid-Hol­­land. Zuid-Hol­­land is een pro­vin­cie met een dui­de­lijk recre­a­tief groen­te­kort. Het oplos­sen van dit tekort is vol­gens Natuur­mo­nu­men­ten, Staats­bos­be­heer […]

Groot tekort aan recre­a­tief groen

Vol­gens twee rap­por­ta­ges van het Ken­­nis- en Inno­va­tie­cen­trum Stich­ting Recre­a­tie is er een groot tekort aan recre­a­tief groen. Zowel in de negen rijks­buf­fer­zo­nes, de groe­ne buf­fers tus­sen ste­den in de Rand­stad en in Lim­burg, als in ande­re ste­de­lij­ke gebie­den. Door de bevol­kings­groei en de kli­maat­ver­an­de­ring zal het stij­gen­de aan­bod ach­ter­blij­ven bij de toe­ne­men­de vraag naar […]