Berichten

De provincie Zuid-Holland doet te weinig om het tekort aan groen op te lossen. Dat stellen Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap in een reactie op de visie van het provinciebestuur op de ruimtelijke ontwikkelingen in Zuid-Holland.

Zuid-Holland is een provincie met een duidelijk recreatief groentekort. Het oplossen van dit tekort is volgens Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap van groot belang om de leefbaarheid in dit verstedelijkte gebied te vergroten. De oplossing van het bestaande groentekort wordt in de huidige Ontwerp Structuurvisie en de Ontwerp Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland niet voortvarend genoeg aangepakt.

Concrete maatregelen ontbreken
In de provinciale plannen staan goede, nieuwe ambities voor het beschermen en versterken van natuur en landschap. Helaas ontbreken concrete maatregelen om die ambities waar te maken. De financiering en de juridische bescherming zijn nog niet geregeld. De provincie zet de instrumenten uit de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening soms wel in, bijvoorbeeld voor de natuur in Spuimonding West. Maar veel kansen blijven liggen. Dit tot teleurstelling van de organisaties. De kans dat de verrommeling van het landschap zich onverminderd voortzet, is daardoor groot.

Lees het volledige bericht op Natuurmonumenten »

Bron:
Natuurmonumenten

Volgens twee rapportages van het Kennis- en Innovatiecentrum Stichting Recreatie is er een groot tekort aan recreatief groen. Zowel in de negen rijksbufferzones, de groene buffers tussen steden in de Randstad en in Limburg, als in andere stedelijke gebieden. Door de bevolkingsgroei en de klimaatverandering zal het stijgende aanbod achterblijven bij de toenemende vraag naar groen.De Stichting Recreatie onderzocht in opdracht van de ministeries van VROM en LNV het gebruik van de bufferzones. Daaruit blijkt dat stedelingen gemiddeld veertig keer per jaar het groen rondom de stad opzoeken. Het meest om te wandelen, gevolgd door fietsen en recreëren aan het water.
De geplande aanleg van 6700 hectare recreatiegebied in de bufferzones, aangevuld met diverse andere groenplannen van rijk en provincie, is niet genoeg om aan de stijgende vraag te voldoen. Volgens de stichting zijn er slimme en betaalbare oplossingen, zoals verhoging van de opvangcapaciteit per gebied. Bijvoorbeeld door aanleg van meer wandelpaden over boerenland en natuur waarin zowel fietsers als wandelaars terecht kunnen, met ligweides voor ontspanning.

Volledige informatie:
Download hier het eerste rapport
Download hier het tweede rapport

Ook interessant:
Recreatie, rijksbufferzone, vrijetijdsgedrag

Bron: 
Stichting Recreatie Kennis- en Innovatiecentrum