Green Buil­ding Award 2012 staat in het teken van dak- en gevel­be­groe­ning

Er zijn onge­veer drie­hon­derd pro­jec­ten in het hele land geno­mi­neerd voor de Green Buil­ding Award 2012. Door uw stem uit te bren­gen op de web­si­te www.greenbuildingaward.nl kunt u mee bepa­len wie het mooi­ste groe­ne dak van Neder­land heeft. De award bestaat uit drie ver­schil­len­de prij­zen: een prijs voor klei­ne (tot 250 m²), voor mid­del­gro­te (250 […]

Nieuw Haags city­ma­ga­zi­ne in teken van bomen

FIND is een gloed­nieuw city­ma­ga­zi­ne voor de gemeen­te Den Haag.Een blad met veel beeld en wei­nig woor­den. Bedoeld om men­sen te inspi­re­ren en bewus­ter te maken van de schoon­heid van onze stad. Het eer­ste num­mer van FIND staat vol­le­dig in het teken van bomen. De aan­we­zig­heid van bomen in de stads­cul­tuur is een rijk­dom waar […]

Monu­men­ten­stu­die­dag 2010 in teken van ‘Groen in de stad’

Het the­ma voor de jaar­lijk­se Monu­men­ten­stu­die­dag op 20 mei is ‘Groen in de stad’. Deze stu­die­dag wordt dit jaar in samen­wer­king met de gemeen­te Delft geor­ga­ni­seerd. Vra­gen die op deze dag uit­ge­breid aan de orde komen, zijn: wat is de bete­ke­nis van cul­tuur­his­to­risch groen bin­nen de erf­goed­zorg? Wel­ke juri­di­sche instru­men­ten zijn er om cul­tuur­his­to­risch groen […]