Hove­niers zame­len taxus­snoei­sel in voor 150 che­mo­k­uren

De VHG-lid­­be­­drij­­ven die deze zomer heb­ben mee­ge­daan aan de actie ‘Ver­groot de Hoop’ heb­ben bij­na 150 kubie­ke meter taxus­snoei­sel ver­za­meld. Daar­mee maken zij even­zo­ve­le che­mo­k­uren moge­lijk voor kan­ker­pa­ti­ën­ten. Boven­dien doneert ini­ti­a­tief­ne­mer Stich­ting Ver­groot de Hoop per inge­za­mel­de kuub een bedrag aan een orga­ni­sa­tie of instel­ling die werkt rond kan­ker­pre­ven­tie, ‑behan­de­ling of ‑bestrij­ding. Deze hoe­veel­heid taxus […]

Snoei­afval taxus gebruikt in pro­duc­tie kan­ker­me­di­cijn

Neder­land­se gemeen­ten gaan snoei­afval van taxus­heg­gen ver­za­me­len om te gebrui­ken bij de pro­duc­tie van che­mo­the­ra­pie medi­ca­tie. Onder de actie­naam ‘Ver­groot de hoop’ zal in zeven­tig Neder­land­se dor­pen en ste­den snoei­afval van de – in vele voor­tui­nen voor­­ko­­men­­de- taxus bac­ca­ta ver­za­meld wor­den. De tak­jes zul­len in Bel­gië wor­den gedroogd en ver­vol­gens wor­den ver­scheept naar far­ma­ceu­ti­sche bedrij­ven […]