Snoei­afval taxus gebruikt in pro­duc­tie kan­ker­me­di­cijn

Neder­land­se gemeen­ten gaan snoei­afval van taxus­heg­gen ver­za­me­len om te gebrui­ken bij de pro­duc­tie van che­mo­the­ra­pie medi­ca­tie.
Onder de actie­naam ‘Ver­groot de hoop’ zal in zeven­tig Neder­land­se dor­pen en ste­den snoei­afval van de – in vele voor­tui­nen voor­ko­men­de- taxus bac­ca­ta ver­za­meld wor­den. De tak­jes zul­len in Bel­gië wor­den gedroogd en ver­vol­gens wor­den ver­scheept naar far­ma­ceu­ti­sche bedrij­ven in Chi­na.
Vol­gens ‘Ver­groot de Hoop’ levert 30 meter heg 1 kubie­ke meter snoei­sel op, wat 18 gram werk­za­me stof ople­vert. Dat is genoeg voor één ses­sie che­mo­the­ra­pie. Er zul­len dus wel heel veel naal­den nodig zijn voor één medi­cijn. Daar­bij zijn alleen 1‑jarige tak­jes bruik­baar, omdat alleen dezen de stof bac­ca­ti­ne 3 bevat­ten. Bac­ca­ti­ne 3 wordt door far­ma­ceu­ten omge­zet in doce­taxel, dat de deling van kan­ker­cel­len kan rem­men.
 
Bron: AD