Sub­si­dies voor Bel­gi­sche land­bou­wers die bomen plan­ten

Bel­gi­sche land­bou­wers die onder bepaal­de voor­waar­den bomen plan­ten op hun akkers, kun­nen tot zeven­tig pro­cent van de aan­plant­kos­ten terug­krij­gen. Een bos­land­bouw­sys­teem, ook agro­f­o­re­stry genoemd, is het com­bi­ne­ren op een­zelf­de per­ceel van een land­bouw­teelt met een aan­plan­ting van bomen. Op voor­stel van Vlaams minis­­ter-pre­­si­­dent Kris Pee­ters (CD&V) werd net voor de zomer­va­kan­tie een sub­si­die­re­ge­ling voor de […]

Sub­si­dies voor groe­ne daken slecht benut

Hoe­wel steeds meer gemeen­ten de aan­leg van groe­ne daken subsidiëren, neemt het opper­vlak­te aan groe­ne daken slechts beperkt toe. Het aan­tal aan­vra­gen voor dak­groen­sub­si­die valt in de mees­te gemeen­ten tegen, bud­get­ten gaan niet op. Dat blijkt uit een bel­ron­de langs tien gemeen­ten in opdracht van bran­che­ver­e­ni­ging VHG. Gemeen­ten die wel veel groe­ne daken rea­li­seer­den zijn […]