Sub­si­dies voor groe­ne daken slecht benut

Hoe­wel steeds meer gemeen­ten de aan­leg van groe­ne daken subsidiëren, neemt het opper­vlak­te aan groe­ne daken slechts beperkt toe. Het aan­tal aan­vra­gen voor dak­groen­sub­si­die valt in de mees­te gemeen­ten tegen, bud­get­ten gaan niet op. Dat blijkt uit een bel­ron­de langs tien gemeen­ten in opdracht van bran­che­ver­e­ni­ging VHG.

Gemeen­ten die wel veel groe­ne daken rea­li­seer­den zijn Gro­nin­gen en Rot­ter­dam. Gro­nin­gen heeft tot dus­ver aan 95 pro­jec­ten sub­si­die toe­ge­kend en Rot­ter­dam aan 53. De Maas­stad ver­wacht eind 2010 haar doel­stel­ling van 35.000 m² groen dak te ver­we­zen­lij­ken. Het aan­tal aan­ge­leg­de groe­ne daken in Delft, Utrecht, Nij­me­gen, Apel­doorn, Nieu­we­gein en Leeu­war­den is beperkt. 

Opval­lend is dat de gemeen­ten met de mees­te gere­a­li­seer­de pro­jec­ten veel groe­ne daken aan­leg­gen bij bedrij­ven. Het gaat dan vaak om gro­te opper­vlak­ten. Par­ti­cu­lie­ren heb­ben veel klei­ne­re daken ter beschik­king, die klei­ne­re opper­vlak­ten zijn boven­dien vaak duur­der in aan­leg. Vol­gens de VHG zou­den gemeen­ten zich meer moe­ten rich­ten op de zake­lij­ke markt als doel­groep voor sub­si­dies om daar­mee gro­te­re opper­vlak­ten te rea­li­se­ren.

Lees het com­ple­te bericht op de site van bran­che­ver­e­ni­ging VHG.
Lees ook: Utrecht ver­lengt sub­si­die­ter­mijn groe­ne daken.

Bron: VHG