Stu­die­reis Stads­land­bouw in New York

Van 3 t/m 7 okto­ber 2012 orga­ni­se­ren Wage­nin­gen UR en Trip­works Stu­die­rei­zen een stads­land­bouw stu­die­reis naar New York. Het doel van de reis is ken­nis­ma­ken met een afwis­se­len­de reeks van ver­schil­len­de typen stads­land­bouw pro­jec­ten in New York, de doel­stel­lin­gen en ach­ter­gron­den ervan en de per­so­nen die deze ini­ti­a­tie­ven moge­lijk maken. Inter­na­ti­o­naal gezien geldt New York […]

Stu­die­reis Bou­wen met Groen en Glas naar Han­no­ver

Op 13 en 14 okto­ber orga­ni­se­ren Bou­wen met Groen en Glas in samen­wer­king met de Bond Neder­land­se Archi­tec­ten en het Pro­duct­schap Tuin­bouw een com­pac­te twee­daag­se stu­die­reis naar Han­no­ver. Omdat niets zo ver­hel­de­rend werkt als de eigen bele­ving, nemen wij u mee naar aan­tal uit­ge­spro­ken Groen en Glas pro­jec­ten, zodat u zelf de meer­waar­de kunt erva­ren […]