Zoe­ter­meer sti­mu­leert bewo­ners hun tui­nen en bal­kons te ver­groe­nen

Meer natuur­lij­ke, dus mili­eu­vrien­de­lij­ke tui­nen en bal­kons. Dat moe­digt de gemeen­te Zoe­ter­meer aan. Door mid­del van de prijs­vraag  “Hoe natuur- en mili­eu­vrien­de­lijk is uw tuin?” wil de gemeen­te aan­dacht vra­gen voor de inrich­ting van tui­nen en bal­kons in de stad. Min­der tegels en veel meer groen. In plaats van gras, strui­ken en bomen wor­den er […]

Rot­ter­dam sti­mu­leert stads­land­bouw food and the city

Rot­ter­dam zet in op het sti­mu­le­ren en faci­li­te­ren van stads­land­bouw. Dit staat in het uit­voe­rings­pro­gram­ma Food & The City dat deze week door het col­le­ge is vast­ge­steld. Stads­land­bouw ver­sterkt de duur­za­me eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling van Rot­ter­dam, door een bete­re kop­pe­ling van regi­o­naal gepro­du­ceerd voed­sel en de ste­de­lij­ke afzet­markt. Door de aan­leg van buurt­moes­tui­nen moge­lijk te maken, […]