Stich­ting ele­men­Tree richt Vrien­den van ele­men­Tree op

Stich­ting ele­men­Tree heeft onlangs vele scho­len geïn­for­meerd over de nood­zaak en voor­de­len van natuur­lijk spe­len en de aan­leg van een groen speel­plein. Om kin­de­ren kan­sen te bie­den om bui­ten in een vei­li­ge groe­ne omge­ving te spe­len, is een breed draag­vlak onder buurt­be­wo­ners van groot belang. Ele­men­Tree is dan ook op zoek naar moge­lijk­he­den om zoveel […]

Oran­je Fonds nomi­neert Stich­ting Post­ze­gel­par­ken voor Appel­tje van Oran­je 2012

Het Oran­je Fonds nomi­neert Stich­ting Post­ze­gel­par­ken  uit Amster­dam voor een Appel­tje van Oran­je. Van­daag maakt het Fonds de tien geno­mi­neer­den voor 2012 bekend.  In mei 2012 bekroont het met deze prijs unie­ke, suc­ces­vol­le soci­a­le pro­jec­ten. Het the­ma voor de komen­de uit­rei­king is  Groen Groeit. Alle geno­mi­neer­den  pak­ken met groe­ne acti­vi­tei­ten een maat­schap­pe­lijk pro­bleem aan. Ieder […]