Stich­ting ele­men­Tree richt Vrien­den van ele­men­Tree op

Stich­ting ele­men­Tree heeft onlangs vele scho­len geïn­for­meerd over de nood­zaak en voor­de­len van natuur­lijk spe­len en de aan­leg van een groen speel­plein. Om kin­de­ren kan­sen te bie­den om bui­ten in een vei­li­ge groe­ne omge­ving te spe­len, is een breed draag­vlak onder buurt­be­wo­ners van groot belang. Ele­men­Tree is dan ook op zoek naar moge­lijk­he­den om zoveel moge­lijk groe­ne speel­plei­nen (Green­Courts) aan te leg­gen en daar­om zijn vrien­den van ele­men­Tree van groot belang.

Met de steun van vrien­den van ele­men­Tree, kan de stich­ting meer groe­ne speel­plei­nen rea­li­se­ren en meer bomen plan­ten met kin­de­ren. Vrien­den kun­nen onder ande­re  via de web­si­te ele­men­Tree com­mu­ni­ce­ren en hun naam kop­pe­len aan een van de edu­ca­tie­ve programma’s. Ele­men­Tree ope­reert in een groot net­werk van orga­ni­sa­ties, waar­on­der Zuid-Hol­lands land­schap, Staats­bos­be­heer, IVN, diver­se gemeen­ten, Rota­ry­clubs, busi­ness­clubs, scho­len, buurt- en wel­zijns­or­ga­ni­sa­ties.

Hou­ten plan­ten­bak
Onder de eer­ste tien vrien­den van ele­men­Tree ver­lo­ten wij een gro­te eiken­hou­ten plan­ten­bak met logo  t.w.v. 300 euro

Vriend wor­den kan een­vou­dig via onze web­si­te: www.elementree.nl/vriend.
Bezoek ook onze facebook­pa­gi­na en volg onze pro­jec­ten: www.facebook.com/nlelementree.

Nood­zaak tot bui­ten­spe­len
In Neder­land woont tach­tig pro­cent van de kin­de­ren in de stad. Er is steeds min­der ruim­te om bui­ten te spe­len in een groe­ne en natuur­lij­ke omge­ving, ter­wijl juist dit groen zo belang­rijk voor ze is om in te spe­len en te bewe­gen. In de afge­lo­pen twin­tig jaar is de tijd dat kin­de­ren bui­ten spe­len gehal­veerd.

Over Stich­ting Ele­men­Tree
Stich­ting Ele­men­Tree is een ken­nis­or­ga­ni­sa­tie op het gebied van groe­ne school­plei­nen en is in 2005 opge­richt met het doel om kin­de­ren vol­op kan­sen op natuur­be­le­ving te bie­den en hun natuur­be­wust­zijn te ver­gro­ten. De stich­ting  doet dit hoofd­za­ke­lijk door het ont­wik­ke­len en uit­voe­ren van inspi­re­ren­de edu­ca­tie­ve programma’s en het ont­wik­ke­len van groe­ne school­plei­nen. Bij al deze  acti­vi­tei­ten wijst ele­men­Tree op het (maat­schap­pe­lijk) belang van groen in onze leef­om­ge­ving. “We stre­ven ernaar om samen met kin­de­ren zoveel moge­lijk bomen te plan­ten, onder het mot­to “Wie een boom plant heeft ver­trou­wen in de toe­komst, daar­om plan­ten wij bomen met kin­de­ren!” Met het ver­groe­nen van school­plei­nen dra­gen we boven­dien bij aan duur­zaam behoud van een gezon­de en groe­ne leef­om­ge­ving, onder het mot­to “Think glo­bal, act local, aldus leon Smet van Ele­men­Tree