Poli­tiek Hoorn rea­geert op stel­ling: Bou­wen in groen?

De stel­ling in het West­fries Week­blad van Hoorn luidt als volgt deze week ‘Hoorn loopt tegen gren­zen aan: we ont­ko­men niet aan bou­wen op groen’.  De loka­le poli­tie­ke par­tij­en uit Hoorn rea­ge­ren op deze stel­ling. VVD Hoorn is het oneens met de stel­ling. Vol­gens de par­tij is bou­wen in het groen niet nodig. Tevens laat […]

Stel­ling: Bou­wen in de groe­ne gebie­den moet kun­nen

Komen­de weken ver­schijnt in de Heem­steed­se Cou­rant tel­kens één stel­ling of vraag waar­op de deel­ne­men­de poli­tie­ke par­tij­en aan de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen rea­ge­ren. De stel­ling van deze week is: Bou­wen in groe­ne gebie­den moet kun­nen? VVD: ONEENS­De VVD wil geen nieu­we bebou­wing in de groe­ne gebie­den. Ver­van­ging van hui­di­ge bebou­wing wil de VVD alleen als die de […]