Berichten

Wethouder Gerard IJff van de gemeente Roermond heeft onlangs de informatieve bordjes onthuld bij enkele monumentale bomen op het Munsterplein. Op elk bordje staat de Nederlandse naam van de boom, de Latijnse naam en het plantjaar. Voorbijgangers kunnen nu zelf kennis maken met de negen verschillende monumentale boomsoorten op dit plein.

De aanleiding voor het plaatsen van de informatiebordjes is het thema ‘Groen van Toen’ van de Open Monumentendag, die op 8 en 9 september jl. plaatsvindt. De monumentale bomen in Roermond zijn bij uitstek ‘Groen van Toen’. Vandaar dat besloten is om bij gelegenheid van de Open Monumentendag de monumentale bomen op het Munsterplein onder de aandacht te brengen bij een groter publiek. De groene monumenten geven dit plein extra charme.

Criteria
Een boom is een monument als deze een bijzondere bijdrage levert aan de kwaliteit van de woonomgeving of het milieu. Ook moet de boom in een goede conditie verkeren en voldoen aan een of meer van de volgende criteria:

• de boom is minstens 50 jaar oud;

• de standplaats biedt de boom de ruimte om verder uit te groeien;

• de boom is zeldzaam in de gemeente vanwege dikte, ouderdom of hoogte;

• de boom is van grote waarde door zijn zeldzaamheid, variëteit of groeivorm;

• de boom is van historische betekenis vanwege de standplaats bij bijvoorbeeld een kapel of kasteel en geldt als markeringsboom;

• de boom is geplant door een belangrijk persoon (bijvoorbeeld de koningin) of tijdens een speciale gelegenheid (bijvoorbeeld het 1000-jarig bestaan van Herten);

• de boom is opgenomen op de lijst van monumentale bomen van de Bomenstichting.

Laten genieten
In bijzondere situaties kan een verzameling bomen de monumentale status krijgen. Zoals de dubbele rij lindebomen die rondom het Munsterplein staan, ook al zijn sommige van die bomen nog geen 50 jaar oud. Wethouder Gerard IJff: “De Gemeente Roermond bezit 1080 monumentale bomen en doet haar best deze bomen met veel zorg en aandacht te beheren en te onderhouden. Om ook onze inwoners en andere bezoekers van de stad hiervan te laten genieten hebben we de informatieve bordjes bedacht”. In particuliere tuinen staan ook nog eens 669 monumentale bomen.

 

Ministers Tineke Huizinga van VROM en Jan Kees de Jager van Financiën hebben vandaag de nieuwe Regeling groenprojecten 2010 gepubliceerd, die met ingang van morgen wordt opengesteld. Dit is een goedkope leenfaciliteit voor projecten die goed zijn voor natuur en milieu. Via de regeling kunnen projecten een groenverklaring krijgen, waarmee ze in aanmerking komen voor een lening met een lage rente.

Het gaat om diverse projecten, zoals de ontwikkeling van stedelijk groen. Zo staat er in artikel 2 a 2 geschreven: ‘de ontwikkeling van additioneel stedelijk groen, mits er een toename is van het oppervlak aan groen en dat groen ten minste gedeeltelijk een opgaand karakter heeft. Het betreft de aanleg van stedelijk groen gelegen binnen de bebouwde kom of binnen een zone van 500 meter om de bebouwde kom’.

Gezamenlijke regeling
De Regeling groenprojecten 2010 is een gezamenlijke regeling van de ministeries van Financiën en VROM in samenwerking met de ministeries van LNV en V&W. Deze regeling vervangt de Regeling groenprojecten 2005.

 

 

Bron:
Ministerie VROM

 

Verontruste inwoners van Nijmegen hebben samen een ‘Bewonersmanifest’ opgesteld waarin zij hun zorgen uiten omtrent het groenbeleid van de gemeente Nijmegen. Het manifest bevat ook ‘groene’ voorstellen om het ‘Groen’ in Nijmegen in de toekomst beter mee te kunnen laten wegen in de belangenafwegingen die steeds plaatsvinden.

Boudewijn Corstiaensen van Stichting Naturama schrijft op de site Nijmegenonline dat naar aanleiding van het Bewonersmanifest voorstellen op het groengebied kunnen ontstaan die met elkaar weer nieuwe openingen kunnen bieden.

Corstiaensen : “Het gaat bij mij nu om de inzet van een ieder om het over het ‘Groen’ in onze stad te hebben. Ook een kind mag een eigen ‘Groen’ visie hebben, en alle Nijmeegse burgers samen natuurlijk ook.”

Corstiaensen geeft aan dat ondanks de goede bedoelingen van het manifest het niet eenvoudig zal zijn het Bewonersmanifest in alle bestuurslagen geaccepteerd te krijgen. “De inzet van de initiatiefnemers van het manifest verdient lof en waardering, zeker gezien de te verwachten tegenstand. Daarom ondersteun ik het Bewonersmanifest op persoonlijke titel.”

Het lijkt Corstiaensen leuk om na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 een prijsvraag uit te schrijven gericht aan alle burgers, met de vraag wie het beste ‘Groen’ voorstel voor Nijmegen heeft.”

Meer over het bewonersmanifest »

Bron:
Nijmegenonline