Groe­ne monu­men­ten op Roer­monds plein stel­len zich voor aan inwo­ners en voor­bij­gan­gers

Wet­hou­der Gerard IJff van de gemeen­te Roer­mond heeft onlangs de infor­ma­tie­ve bord­jes ont­huld bij enke­le monu­men­ta­le bomen op het Mun­ster­plein. Op elk bord­je staat de Neder­land­se naam van de boom, de Latijn­se naam en het plant­jaar. Voor­bij­gan­gers kun­nen nu zelf ken­nis maken met de negen ver­schil­len­de monu­men­ta­le boom­soor­ten op dit plein. De aan­lei­ding voor het […]

Minis­ters van VROM en Financiën stel­len Rege­ling groen­pro­jec­ten 2010 open

Minis­ters Tin­e­ke Hui­zin­ga van VROM en Jan Kees de Jager van Financiën heb­ben van­daag de nieu­we Rege­ling groen­pro­jec­ten 2010 gepu­bli­ceerd, die met ingang van mor­gen wordt open­ge­steld. Dit is een goed­ko­pe leen­fa­ci­li­teit voor pro­jec­ten die goed zijn voor natuur en mili­eu. Via de rege­ling kun­nen pro­jec­ten een groen­ver­kla­ring krij­gen, waar­mee ze in aan­mer­king komen voor […]

Bewo­ners Nij­me­gen stel­len mani­fest ‘Groene men­sen Wen­sen’ op

Ver­ont­rus­te inwo­ners van Nij­me­gen heb­ben samen een ‘Bewonersmanifest’ opge­steld waar­in zij hun zor­gen uiten omtrent het groen­be­leid van de gemeen­te Nij­me­gen. Het mani­fest bevat ook ‘groene’ voor­stel­len om het ‘Groen’ in Nij­me­gen in de toe­komst beter mee te kun­nen laten wegen in de belan­gen­af­we­gin­gen die steeds plaats­vin­den. Bou­de­wijn Cor­s­ti­aen­sen van Stich­ting Natu­ra­ma schrijft op de […]