Groe­ne monu­men­ten op Roer­monds plein stel­len zich voor aan inwo­ners en voor­bij­gan­gers

Wet­hou­der Gerard IJff van de gemeen­te Roer­mond heeft onlangs de infor­ma­tie­ve bord­jes ont­huld bij enke­le monu­men­ta­le bomen op het Mun­ster­plein. Op elk bord­je staat de Neder­land­se naam van de boom, de Latijn­se naam en het plant­jaar. Voor­bij­gan­gers kun­nen nu zelf ken­nis maken met de negen ver­schil­len­de monu­men­ta­le boom­soor­ten op dit plein.

De aan­lei­ding voor het plaat­sen van de infor­ma­tie­bord­jes is het the­ma ‘Groen van Toen’ van de Open Monu­men­ten­dag, die op 8 en 9 sep­tem­ber jl. plaats­vindt. De monu­men­ta­le bomen in Roer­mond zijn bij uit­stek ‘Groen van Toen’. Van­daar dat beslo­ten is om bij gele­gen­heid van de Open Monu­men­ten­dag de monu­men­ta­le bomen op het Mun­ster­plein onder de aan­dacht te bren­gen bij een gro­ter publiek. De groe­ne monu­men­ten geven dit plein extra char­me.

Cri­te­ria
Een boom is een monu­ment als deze een bij­zon­de­re bij­dra­ge levert aan de kwa­li­teit van de woon­om­ge­ving of het mili­eu. Ook moet de boom in een goe­de con­di­tie ver­ke­ren en vol­doen aan een of meer van de vol­gen­de cri­te­ria:

• de boom is min­stens 50 jaar oud;

• de stand­plaats biedt de boom de ruim­te om ver­der uit te groei­en;

• de boom is zeld­zaam in de gemeen­te van­we­ge dik­te, ouder­dom of hoog­te;

• de boom is van gro­te waar­de door zijn zeld­zaam­heid, vari­ë­teit of groei­vorm;

• de boom is van his­to­ri­sche bete­ke­nis van­we­ge de stand­plaats bij bij­voor­beeld een kapel of kas­teel en geldt als mar­ke­rings­boom;

• de boom is geplant door een belang­rijk per­soon (bij­voor­beeld de konin­gin) of tij­dens een spe­ci­a­le gele­gen­heid (bij­voor­beeld het 1000-jarig bestaan van Her­ten);

• de boom is opge­no­men op de lijst van monu­men­ta­le bomen van de Bomenstich­ting.

Laten genie­ten
In bij­zon­de­re situ­a­ties kan een ver­za­me­ling bomen de monu­men­ta­le sta­tus krij­gen. Zoals de dub­be­le rij lin­de­bo­men die rond­om het Mun­ster­plein staan, ook al zijn som­mi­ge van die bomen nog geen 50 jaar oud. Wet­hou­der Gerard IJff: “De Gemeen­te Roer­mond bezit 1080 monu­men­ta­le bomen en doet haar best deze bomen met veel zorg en aan­dacht te behe­ren en te onder­hou­den. Om ook onze inwo­ners en ande­re bezoe­kers van de stad hier­van te laten genie­ten heb­ben we de infor­ma­tie­ve bord­jes bedacht”. In par­ti­cu­lie­re tui­nen staan ook nog eens 669 monu­men­ta­le bomen.