Ber­kel­park in Bor­cu­lo krijgt steeds meer vorm

Vori­ge maand plant­ten ruim 70 leer­lin­gen van de Sint Jor­is­school zo’n 1. 200 bomen en strui­ken in het Ber­kel­park ach­ter het gemeen­te­huis in Bor­cu­lo. Inmid­dels zijn ook de paden zo goed als klaar en zijn de gro­te­re bomen geplant. Naast het plan­ten van meer bomen en plan­ten komen er nog een ‘insec­ten­ho­tel’ en een ‘krui­den­spi­raal’. […]

Steeds vaker hit­te­gol­ven in ste­den, groen biedt de oplos­sing

Het ver­schil tus­sen de tem­pe­ra­tuur in de stad en in de groe­ne­re gebie­den erbui­ten wordt steeds gro­ter. Oor­zaak: veel ste­den wor­den steeds dich­ter bebouwd. In Rot­ter­dam bedraagt het maxi­ma­le tem­pe­ra­tuur­ver­schil tus­sen stads­wij­ken en een groe­ne plek bui­ten de stad 8 gra­den Cel­si­us, voor­al in de avond van een hete, wind­stil­le dag. Dit blijkt uit het […]

De com­pac­te stad wordt steeds gro­ter

Al decen­nia­lang pro­beert de Rijks­over­heid het ste­de­lijk gebied com­pact te hou­den. Doel van dit beleid is het open land­schap te behou­den en de mobi­li­teit te beper­ken. Boven­dien zijn ste­den belang­rijk voor de eco­no­mie. Ondanks dit beleid is er een dui­de­lij­ke trek gaan­de van inwo­ners van­uit de stad naar de ran­den en ook de bedrij­vig­heid groeit […]