Anna Yudi­na inspi­reert met haar nieuw­ste boek: De Groe­ne Stad

Anna Yudi­na is auteur van het boek ‘The Green City’ dat medio mei in een Neder­land­se ver­ta­ling ver­schijnt bij uit­ge­ve­rij TERRA.  ‘De Groe­ne Stad ver­kent nieu­we ont­wer­pop­los­sin­gen, archi­tec­to­ni­sche vor­men en ruim­te­lij­ke visies van archi­tec­ten en stads­ont­wik­ke­laars die de intel­li­gen­tie, schoon­heid en gul­heid van de natuur tot bond­ge­noot maken’. Het is een citaat van Anna Yudi­na, […]

Green Deal 1000 hec­ta­re Nieu­we Ste­de­lij­ke Natuur

Tij­dens het vake­vent Futu­re Green City op 24 novem­ber jl. in ‘s‑Hertogenbosch is de Green Deal onder­te­kend voor de rea­li­sa­tie van 1.000 hec­ta­re Nieu­we Ste­de­lij­ke Natuur. Het doel is om mini­maal 1000 hec­ta­re natuur­lijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied te rea­li­se­ren. Dit draagt bij aan ver­duur­za­ming van dorp en stad […]