Sta­ti­ons­ge­bied Utrecht zo veel moge­lijk ver­groe­nen

Het nieu­we sta­ti­ons­ge­bied Utrecht moet een zo groen moge­lij­ke open­ba­re ruim­te wor­den dat bij­draagt aan scho­ne lucht en een schoon en pret­tig leef­kli­maat. De gemeen­te wil de bomen een cen­tra­le plaats geven in het Sta­ti­ons­ge­bied. Het groen­be­leid heeft ove­ri­gens niet alleen betrek­king op bomen. Ook gevel­groen en groe­ne daken maken onder­deel uit van de groen­vi­sie, […]

Zeist: Sta­ti­ons­ge­bied voor­al groen

Duur­zaam en erg groen. Dat zijn de belang­rijk­ste eisen waar het nieu­we sta­ti­ons­ge­bied Drie­­ber­­gen-Zeist in de nabije toe­komst aan moet vol­doen. Waar het gebied nu nog voor 98 pro­cent uit asfalt en bebou­wing bestaat, moet dat straks voor de helft groen zijn. Ook moe­ten er land­goed­ach­ti­ge gebou­wen komen met zicht­la­nen zoals elders op de Sticht­se […]