Zeist: Sta­ti­ons­ge­bied voor­al groen

Duur­zaam en erg groen. Dat zijn de belang­rijk­ste eisen waar het nieu­we sta­ti­ons­ge­bied Drie­ber­gen-Zeist in de nabije toe­komst aan moet vol­doen. Waar het gebied nu nog voor 98 pro­cent uit asfalt en bebou­wing bestaat, moet dat straks voor de helft groen zijn. Ook moe­ten er land­goed­ach­ti­ge gebou­wen komen met zicht­la­nen zoals elders op de Sticht­se Lust­wa­ran­de. Het gebied moet daar­naast een poort naar de Heu­vel­rug voor recre­an­ten zijn én tege­lij­ker­tijd de plek voor foren­zen wor­den die er hun auto stal­len en met het open­baar ver­voer de file­rij­ke Rand­stad indui­ken. Deze ambi­ti­eu­ze toe­komst­vi­sie is deze week voor­ge­legd aan de bei­de gemeen­te­ra­den van Zeist en de Utrecht­se Heu­vel­rug.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het arti­kel ver­sche­nen in het AD
Lees hier de Nieuws­brief over dit pro­ject

Ook inte­res­sant:
Beleid, wonen

Bron:
Alge­meen Dag­blad