“Samen wer­ken aan ster­ke stads­rand­zo­nes”

Mooi Neder­land orga­ni­seert een pro­jec­ten­pa­ra­de over stads­rand­zo­nes. Op de dag af een jaar na hetStads­rand­zo­nes­con­gres wordt in Amers­foort geke­ken hoe het nu staat met de ambi­ties voor de stads­rand­zo­ne. Laat u inspi­re­ren door pro­jec­ten uit de prak­tijk en neem deze ken­nis mee om werk te maken van uw eigen ster­ke stads­rand­zo­ne. Pro­gram­maEdward Stig­ter, pro­gram­ma­di­rec­teur Mooi […]

Meer aan­dacht nodig voor stads­rand­zo­nes

Het over­gangs­ge­bied tus­sen stad en plat­te­land, de stads­rand­zo­ne, ver­ste­de­lijkt steeds meer. De afge­lo­pen twin­tig jaar kwa­men de mees­te nieu­we loca­ties voor wonen, wer­ken en recreëren terecht in dit gebied. Deze ont­wik­ke­ling zet zich de komen­de decen­nia voort. Dat heeft tot gevolg dat, bij onge­wij­zigd beleid, voor­al in de Rand­stad de ste­den dich­ter naar elkaar toe […]