Stads­par­tij Zut­phen zet zich in voor een groe­ne stad

In een nieuw groen­be­leids­plan voor de lan­ge ter­mijn moet de groe­ne struc­tuur van Zut­phen en Warns­veld wor­den vast­ge­legd. De ‘groe­ne lon­gen’ moe­ten daar­in beter wor­den beschermd tegen toe­kom­sti­ge bouw­plan­nen. Dit is hard nodig, want de stads­na­tuur in de hele gemeen­te komt steeds meer onder druk te staan. Dit staat­in het par­tij­pro­gram­ma van de Stads­par­tij Zut­phen.Rond […]

Stads­par­tij Leef­baar Utrecht wil een groe­ne en leef­ba­re stad

In het ver­kie­zings­pro­gram­ma van Stads­par­tij Leef­baar Utrecht dat onlangs geschre­ven is voor de peri­o­de 2010 – 2014, staat onder meer dat de par­tij van Utrecht een gezon­de, groe­ne, vei­li­ge en echt leef­ba­re stad wil maken. De par­tij heeft in het pro­gram­ma onder meer het hoofd­stuk ´Zuinig met groen´ opge­no­men. Hier­over staat het vol­gen­de geschre­ven: “Stedelijke […]