Berichten

In een nieuw groenbeleidsplan voor de lange termijn moet de groene structuur van Zutphen en Warnsveld worden vastgelegd. De ‘groene longen’ moeten daarin beter worden beschermd tegen toekomstige bouwplannen. Dit is hard nodig, want de stadsnatuur in de hele gemeente komt steeds meer onder druk te staan.

Dit staatin het partijprogramma van de Stadspartij Zutphen.
Rond de binnenstad van Zutphen is door bouwprojecten de afgelopen jaren al veel groene ruimte verdwenen en tal van nieuwe plannen staan op stapel.

Groen speelt rol bij waardering woonklimaat
Doordat in de afgelopen jaren vele volwassen, beeldbepalende bomen zijn verdwenen, wordt het in sommige wijken steeds moeilijker om te recreëren in de directe woonomgeving. Omdat Zutphen, in tegenstelling tot vele andere steden, niet één echt stadspark van enige omvang heeft, heeft de Stadspartij voorgesteld daarin te voorzien.
Bij de waardering van het woonklimaat speelt de groenfactor een niet te onderschatten rol.

Minimaal 1.000 bomen planten
Verder wil de Stadspartij een grondige herziening van het bomenbeleid in Zutphen. De afgelopen jaren zijn vele honderden bomen gekapt zonder dat voldoende is aangeplant.

De Stadspartij pleit voor een stadsplan voor bomen, waarbij de Bomenstichting en de inwoners nauw worden betrokken. Er moeten onder meer meer forse boompartijen komen, zowel in Zutphen als Warnsveld. Niet alleen goed voor de kwaliteit van het stads- en dorpsschoon, maar ook voor het schoon houden van de lucht onder andere door de opname van CO2 en het leveren van zuurstof. Wij willen herplant van minimaal 1000 bomen in de komende raadsperiode.

Groenadoptie
De Stadspartij wil de biodiversiteit in kleine buurtparken en particuliere tuinen bevorderen. In samenwerking met de Wijkaanpak kan door ‘groenadoptie’ de belangstelling voor stadsnatuur worden vergroot.

Klik hier voor meer informatie over het verkiezingsprogramma »

Bron:
Stadspartij Zutphen

 

 

 

 
 

In het verkiezingsprogramma van Stadspartij Leefbaar Utrecht dat onlangs geschreven is voor de periode 2010 – 2014, staat onder meer dat de partij van Utrecht een gezonde, groene, veilige en echt leefbare stad wil maken.

De partij heeft in het programma onder meer het hoofdstuk ´Zuinig met groen´ opgenomen. Hierover staat het volgende geschreven:

“Stedelijke verdichting (sloop en daarna nieuwbouw van meer woningen) en inbreiding (bebouwen van open plekken of bedrijfsterreinen) leidt ertoe dat het aantal en de omvang van de groene plekken in de stad afneemt. Bij nieuwbouw is er naast de ruimte voor de nieuwe woningen ook ruimte nodig voor zaken als straten, busbanen, parkeerruimte, parken, winkels en sportvoorzieningen.

 

Groen mag niet wijken
Stadspartij Leefbaar Utrecht vindt dat het schaarse groen behouden moet blijven en niet mag wijken voor grijs (wegen) en rood (huizen). Bovendien moet er meer aandacht komen voor de kwaliteit van onze groene gebieden en de openbare ruimte in het algemeen.”

Groen in zelfbeheer
Ook meldt de partij in haar programma dat de betrokkenheid van de Utrechters bij de kwaliteit van de openbare ruimte moet gekoesterd worden door het behoud van voldoende financiële ruimte om in te spelen op initiatieven, zoals groen in zelfbeheer en bewonersgroepen die zich bezighouden met de kwaliteit van het milieu, het groen en de openbare ruimte.

Bron:
Stadspartij Leefbaar Utrecht